Shinkansen 0 series EMU (The final day)

Nov. 30th, 2008. Shin-iwakuni station on the San-yo shinkansen line

Home Page