Goods vans/wagons 1

classification of goods vans/wagons (Coming soon)

KoKiFu 10000
WaMuFu 100
SuNi 40 ( classified as luggage coach)
WaKi 5500
ReSa 10000
Re 12000
KoKiFu 10000
KoKi 5500
HoKi 2200
TaKi 3000
Yo 8000
Yo 8000
Yo 8000
WaFu 23000
ToRa 45000
WaMu 80000
Goods vans/wagons in Japan

Gauge :9mm
Scale 1:150

Home Page